Obchodné podmienky oe service GmbH

1. preambula

Rôzne značky vozidiel majú online portály, ktoré okrem tzv. „digitálnych servisných knižiek“ poskytujú rôzne informácie o výrobcovi. Tieto online portály a najmä digitálne servisné knižky sú organizované a poskytované centrálnou databázou príslušného výrobcu vozidla. Do digitálnej servisnej knižky sa môžu priamo zadávať všetky údaje o údržbe a servisných prácach na vozidle, ukladať sa a podľa potreby sa môžu vyvolať príslušné servisné informácie. Zákazník prevádzkuje jednu alebo viac dielní na servis a/alebo opravu vozidiel. Pri svojej práci potrebuje prístup k online portálom rôznych výrobcov vozidiel, najmä na vykonávanie záznamov v príslušných digitálnych servisných knižkách, ich úpravu, vymazanie alebo vyhľadávanie ďalších informácií o výrobcovi na online portáli. Keďže registrácia, udržiavanie prístupu a vykonávanie záznamov sa niekedy ukazuje ako nekonzistentné, komplikované a časovo náročné, klient hľadá riešenie, ktoré by bolo pre neho jednoduchšie. Poskytovateľ ponúka efektívne služby v súvislosti s digitalizačnými procesmi, obstarávaním informácií a spracovaním údajov v sektore automobilového servisu a opráv. Poskytovateľ napríklad vyvinul službu založenú na princípe „one-stop-shop“, ktorá servisom uľahčuje spracovanie servisných záznamov v digitálnych servisných knižkách a získavanie informácií o výrobcoch. Poskytovateľ ponúka tieto služby výlučne spoločnostiam s platným živnostenským povolením.

2. Rozsah pôsobnosti, komunikácia a uzatvorenie zmluvy

Táto zmluva o servisnej službe s poskytovateľom sa vzťahuje výlučne na zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi v zmysle § 1 rakúskeho obchodného zákonníka (UGB). Zákazník výslovne súhlasí s tým, že všetky oznámenia, potvrdenia alebo vyhlásenia poskytovateľa – ak nie je výslovne uvedené inak – môžu byť zákazníkovi platne doručené aj prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú zákazník uviedol. Pri registrácii zákazníckeho účtu zákazník súhlasí s týmito zmluvnými ustanoveniami a vyjadruje svoju vôľu využívať služby poskytovateľa. Poskytovateľ nie je povinný registráciu prijať. Poskytovateľ najprv potvrdí prijatie registrácie e-mailom, skontroluje jej obsah a až potom potvrdí uzavretie zmluvy. Odlyšne od dohody, doplnkové dohody, nákupné podmienky alebo všeobecné obchodné podmienky zákazníkov dodávateľ neakceptuje ako súčasť zmluvy, pokiaľ s ich platnosťou vopred výslovne písomne nesúhlasil.

3. obsah zmluvy

3.1 Už dostupné online portály

Zákazník poveruje a splnomocňuje poskytovateľa, aby v jeho mene vykonal nasledujúce služby na aktuálne dostupných online portáloch rôznych výrobcov vozidiel vo všeobecnosti (a v prípade potreby ich bližšie špecifikoval) na vykonávanie nasledujúcich služieb:
(a) Registrácia zákazníka na dostupných portáloch
(b) priebežná správa používateľských účtov
(c) Záznamy v digitálnych servisných knižkách (po individuálnej objednávke)
(d) Vyhľadávanie informácií (príručky na opravu, servisná história atď.) (po individuálnej objednávke)
(e) Ďalšie činnosti potrebné alebo zvyčajne súvisiace s predchádzajúcimi bodmi
Zoznam aktuálne dostupných online portálov nájdete na webovej stránke poskytovateľa pod kľúčovými slovami „Prehľad výrobcov“.

3.2 Novo pridané online portály

Poskytovateľ bude písomne (e-mailom) informovať klienta, ak do ponuky služieb pribudne nový portál. Tieto informácie sú potrebné na plnenie zmluvných alebo predzmluvných opatrení v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b DSGVO. Zaradením nového portálu výrobcu sa predmet zmluvy primerane rozšíri a poskytovateľ vytvorí zákazníkovi nový prístup na portál (bez akýchkoľvek dodatočných nákladov), pokiaľ s tým zákazník výslovne nesúhlasí do štrnástich dní od doručenia písomnej informácie o tejto skutočnosti. Pokiaľ si zákazník neželá dostávať (ďalšie) informácie o novo pridaných online portáloch, môže sa zo zasielania týchto informácií odhlásiť buď (i) odmietnuť dôvod priamo pri registrácii účtu/uzatvorení zmluvy alebo tiež odmietnuť jeho zamietnutie. (ii) vysvetliť odkazom na jednotlivé informácie pre budúcnosť.

3.3 Potrebné zmeny alebo doplnenia služby

Technický vývoj internetu, zákonné predpisy alebo požiadavky, ale aj ďalší vývoj vlastných produktov a produktov tretích subjektov oprávňujú poskytovateľa v prípade potreby vykonať potrebné zmeny alebo doplnenia služieb, ktoré bude poskytovať. Platí bod 5. Ak chce zákazník vykonať zmeny alebo doplnenia služby, musí o tom informovať poskytovateľa. Poskytovateľ v primeranej lehote oznámi, či je zmena alebo doplnenie možné, a ak áno, za akých zmenených podmienok. Všetky dodatky, zmeny, doplnky alebo dodatočné dohody nadobudnú platnosť len s výslovným písomným súhlasom dodávateľa.

4. Podmienka poskytovania služby

Poskytovateľ vykonáva Služby v súlade s obsahom a rozsahom informácií a dokumentov poskytnutých Objednávateľom a spolieha sa na ich integritu. Zákazník preto záväzne ubezpečuje poskytovateľa, že
(a) všetky informácie boli poskytovateľovi správne a riadne predložené a sú aktuálne;
(b) Zákazník je schopný udeliť Poskytovateľovi právne platné oprávnenie na objednané spracovanie údajov (bod 11) a Zákazník má najmä všetky potrebné povolenia, splnomocnenia a súhlasy (napr. od majiteľov vozidiel alebo zamestnancov) na vykonávanie služieb (aj zo strany Poskytovateľa);
(c) nepovolané osoby nemajú prístup k údajom o účte na portáli poskytovateľa, čo je zabezpečené najmä vhodnými technickými a organizačnými bezpečnostnými opatreniami;
(d) Žiadne iné fyzické/právnické osoby neboli, nebudú alebo už neboli poverené vykonaním rovnakých služieb (aby sa zabránilo neprípustnému dvojitému zápisu);
(e) všetky existujúce prístupové údaje zákazníka k (jednotlivým) online portálom sa vydávajú poskytovateľovi na jednotnú administráciu;
Poskytovateľ je pri poskytovaní služieb závislý od tretích strán, najmä od (informácií od) zákazníka, ale aj od rôznych výrobcov vozidiel. Poskytovateľ nezodpovedá za oneskorenie alebo chyby v poskytovaní služby spôsobené tretími stranami (napr. chýbajúce alebo nesprávne informácie; systémové chyby online portálu služieb atď.). Poskytovateľ ubezpečuje zákazníka v rámci svojej sféry pôsobnosti:
(f) Poskytovať všetky Služby a súvisiace činnosti včas a svedomito na základe pokynov, informácií a dokumentácie poskytnutých Klientom (ktorých obsah Poskytovateľ neoveril);
(g) bezodkladne zabezpečiť registráciu zákazníka na online portáloch v súlade s bodom 3 a zaslať zákazníkovi všetky vyhlásenia o ochrane údajov, podmienky používania alebo iné všeobecné informácie online portálov, ktoré sú prístupné až potom;
(h) včasné vyhľadávanie jednotlivých informácií z online portálov podľa bodu 3;
(i) priebežne a bezodkladne iniciovať alebo poskytovať všetky potrebné aktualizácie a aktualizácie vo svojej sfére (pozri § 7 v spojení s § 1 ods. 3 VGG).

5. Poplatok / Úprava poplatku a zmluvy

Poskytovateľ má nárok na primeranú odmenu za poskytovanie svojich služieb. Ak nie je písomne dohodnuté inak, poskytovateľ má nárok na poplatok za poskytnutie príslušnej služby vo výške aktuálne zverejnenej na webovej stránke poskytovateľa (pozri prílohu 1 v platnom znení). Všetky poplatky sa chápu ako čisté poplatky bez dane z pridanej hodnoty a iných možných poplatkov, výdavkov, nákladov, služieb alebo poplatkov od tretích strán. Poskytovateľ je oprávnený priebežne upravovať svoje služby, vytvárať nové modely produktov (napr. predplatné balíky) a/alebo upravovať poplatky. Zákazník musí byť o týchto zmenách vopred písomne informovaný. Nadobudnú účinnosť najskôr vtedy, ak zákazník do štrnástich dní od oznámenia nepodá písomnú námietku. Ak zákazník vznesie námietku proti úprave v riadnej forme a čase, poskytovateľ je oprávnený, nie však povinný, upustiť od ďalšieho poskytovania služieb. Ak sa poskytovateľ rozhodne pre mimoriadne ukončenie zmluvy v súlade s bodom 9 (c), uplatňuje sa bod 10.

6. Účtovníctvo

Fakturácia sa uskutočňuje bez výnimky v elektronickej forme a zasiela sa na e-mailovú adresu oznámenú zákazníkom.

7. Podmienky platby / dátum splatnosti

Platba sa uskutočňuje vopred dobitím účtu zákazníka alebo okamžite jedným zo spôsobov platby uvedených na webovej stránke. Aktuálny stav zákazníckeho účtu si môžete kedykoľvek pozrieť v profile zákazníka na adrese www.oeservice.eu abrufbar. Zostatok kreditu na účte zákazníka nie je možné previesť na tretie subjekty. Sumy účtované na účet zákazníka sa počas platnosti zmluvy o poskytovaní služieb nevracajú. Započítanie s protipohľadávkami zákazníka nie je možné, pokiaľ protipohľadávka nebola právne stanovená alebo uznaná dodávateľom. Bod 10 sa vzťahuje na vrátenie kreditu po skončení zmluvy.

8. Záruka a ručenie

8.1 Žiadna trvalá dostupnosť: Podľa stavu vedy a techniky nie je možné vylúčiť chyby vo výrobkoch (najmä v softvéri) za všetkých podmienok použitia. To platí aj pre výpadky spôsobené údržbou, aktualizáciami softvéru alebo bezpečnosti, technickými problémami tretích strán, vyššou mocou a okolnosťami mimo kontroly poskytovateľa. Poskytovateľ preto nezodpovedá za neprerušované alebo bezchybné používanie produktov alebo portálov. Dlhodobá nedostupnosť môže byť dôvodom na ukončenie zmluvy podľa bodu 9 lit. b tejto zmluvy. Zákazník vyhlasuje, že si nebude uplatňovať žiadne nároky na náhradu škody a/alebo záručné nároky za poruchy.

8.2 Vlastná zodpovednosť zákazníka za obsah/prenos: Zákazník na vlastné náklady, zodpovednosť a riziko zabezpečuje správnosť prenášaných informácií, platnosť svojho oprávnenia zadať objednávku a funkčnosť vlastnej infraštruktúry (softvér a hardvér atď.). Zákazník sa zaväzuje dodržiavať všetky relevantné zákonné ustanovenia a technické/organizačné ochranné opatrenia pri vytváraní a zverejňovaní obsahu na svojom používateľskom účte najmä prijať vhodné opatrenia, aby sa zabránilo tomu, že neautorizované tretie strany získali prístup k jeho používateľskému účtu. V tomto prípade sa odkazuje aj na bod 11. Zákazník nesie výhradnú zodpovednosť za obsah uložený v jeho používateľskom účte a prenášaný z jeho používateľského účtu poskytovateľovi. Poskytovateľ za to nenesie žiadnu zodpovednosť. Akékoľvek požiadavky zákazníka v tejto súvislosti voči poskytovateľovi sú vylúčené. Zákazník je povinný odškodniť prevádzkovateľa za akékoľvek nároky tretích strán vyplývajúce z nesprávnych údajov o obsahu (pozri tiež bod 8.7).

8.3. Preukázanie vád a povinnosť oznámiť vady: Relevantná vada existuje len vtedy, ak zákazník môže preukázať, že dodávateľ poskytol službu v súlade s bodom 3.1. (c) alebo (d) poskytol služby v jasnom rozpore s pokynmi alebo informáciami klienta. Zákazník je povinný oznámiť dodávateľovi závadu – v prípade inej straty nároku – písomne a s uvedením dôvodov do piatich pracovných dní od poskytnutia služby. Príslušné nedostatky odstráni Poskytovateľ podľa vlastného uváženia buď (bezplatne) opravou, alebo náhradným poskytnutím Služby. Zníženie ceny je vylúčené. Právo na odstúpenie od zmluvy a právo na odvolanie je vylúčené.

8.4 Obmedzenie zodpovednosti: Pokiaľ to nie je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, Poskytovateľ zodpovedá za náhradu škody spôsobenej v súvislosti s touto zmluvou ním, jeho zamestnancami a/alebo sprostredkovateľmi len v prípade, že táto škoda bola spôsobená z hrubej nedbanlivosti alebo úmyselne. Zodpovednosť za vážnu nedbanlivosť je v jednotlivých prípadoch obmedzená na výšku príslušného poplatku za službu. Sprievodné obmedzenia zodpovednosti sa však nevzťahujú na náhradu škody na zdraví.

8.5 Vylúčenie zodpovednosti: Zodpovednosť Poskytovateľa za ľahkú nedbanlivosť, ako aj za nepriame alebo následné škody – ako napríklad ušlý zisk, náklady spojené s prerušením prevádzky, strata údajov, finančné straty alebo nároky tretích strán – je výslovne vylúčená v maximálnej možnej miere, bez ohľadu na to, či ju spôsobil Poskytovateľ, jeho zamestnanci a/alebo zástupcovia.

8.6 Zrieknutie sa zodpovednosti za vymazanie účtu po období prevzatia: pozri bod 10.

8.7 Na otázky zodpovednosti a náhrady škody v súvislosti s aspektmi ochrany údajov sa vzťahujú príslušné ustanovenia zmluvy o spracovaní objednávky.

8.8 Nároky na náhradu škody sa premlčujú v súlade so zákonnými ustanoveniami, najneskôr však uplynutím šiestich mesiacov odo dňa, keď sa poškodený dozvedel o škode a poškodenej strane. Poškodená strana musí preukázať existenciu závažnej nedbanlivosti alebo úmyslu.

9. doba platnosti zmluvy / vzdanie sa práva na ukončenie zmluvy / výpovedná lehota a dátum ukončenia zmluvy

Táto zmluva nadobúda platnosť po jej prijatí poskytovateľom a uzatvára sa na dobu neurčitú. Po dobu dvoch rokov od uzavretia tejto zmluvy klient vyhlasuje, že sa vzdáva bežnej výpovede zmluvy („záväznosť“), ktorá zohľadňuje rozsiahle administratívne úsilie poskytovateľa pri počiatočnom zriadení prístupov na portál. Po uplynutí záväznosti môže zákazník zmluvu vypovedať každoročne k 31. decembru zaslaním doporučeného listu poskytovateľovi s dodržaním 6-mesačnej výpovednej lehoty. Poskytovateľ má tiež takéto právo na ukončenie zmluvy (bez záväzných účinkov). Na vrátenie kreditu po ukončení zmluvy sa uplatní bod 10. Zmluvu možno kedykoľvek jednostranne ukončiť z oprávneného dôvodu okamžite a bez dodržania výpovednej lehoty („mimoriadne ukončenie zmluvy“). Dôležité dôvody sú najmä vtedy, ak
(a) začatie konkurzného konania na majetok poskytovateľa bolo zamietnuté pre nedostatok majetku na krytie nákladov;
(b) jedna zmluvná strana upozornila druhú zmluvnú stranu na porušenie podstatného ustanovenia tejto zmluvy a stanovila jej lehotu najmenej 14 dní na odstránenie porušenia a druhá zmluvná strana tak v stanovenej lehote neurobila;
(c) zákazník včas namieta proti úprave poplatku podľa bodu 5 a poskytovateľ vyhlási, že sa zdrží ďalšieho poskytovania služby.

10. účinky ukončenia zmluvy

Spolu s vyhlásením o ukončení zmluvy zašle poskytovateľ zákazníkovi doporučeným listom pokyn na prevzatie účtu, aby zákazník mohol aktívne prevziať príslušné účty na portáloch online výrobcov do štrnástich dní („lehota na prevzatie“). Na tento účel poskytovateľ – po náležitej identifikácii – odovzdá objednávateľovi aj všetky potrebné dokumenty, informácie a heslá. Po (nevyužitom) uplynutí doby prevzatia je poskytovateľ oprávnený a povinný neodvolateľne vymazať prístupy k účtu zákazníka alebo zničiť heslá. Zákazník vyhlasuje, že sa vzdáva nárokov voči poskytovateľovi vyplývajúcich z tohto vymazania/zničenia alebo v súvislosti s ním. V prípade ukončenia zmluvy v súlade s bodom 9 poskytovateľ do štrnástich dní od vyhlásenia vhodným spôsobom vráti zákazníkovi akýkoľvek kredit, ktorý má ešte k dispozícii.

11. Dôvernosť a ochrana údajov / zmluva o spracovaní objednávky

Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všetky platné ustanovenia o ochrane údajov a dôvernosti, a to tak pre seba, ako aj pre svojich zamestnancov. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú najmä zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré si vymenia alebo sa dozvedia v súvislosti so službou. To samozrejme nezahŕňa použitie a zverejnenie informácií, ktoré sú potrebné na samotný výkon služby. Vyššie uvedené povinnosti platia aj po ukončení tohto zmluvného vzťahu. Samotné plnenie služby, a teda aj spracovanie údajov potrebných na samotné plnenie zmluvy, vykonáva poskytovateľ výlučne v mene a na základe pokynov zákazníka ako prevádzkovateľa ochrany údajov. základe pokynov zákazníka ako prevádzkovateľa ochrany údajov. Pre bližšiu špecifikáciu uzavreli zmluvné strany dohodu o spracovaní objednávok v elektronickej podobe, ktorá dopĺňa túto zmluvu o poskytovaní služieb (pozri článok 28 ods. 9 GDPR). Klient najmä zaručuje, že bude rešpektovať a zohľadňovať práva dotknutých osôb a že má právne platné oprávnenie zadávať objednávky poskytovateľovi. Patrí sem najmä dodržiavanie informačných a objasňovacích povinností zákazníka voči jeho zákazníkom z dielne, držiteľom/vlastníkom vozidiel alebo jeho zamestnancom, najmä tiež v súvislosti s odovzdávaním údajov a možným nedostatkom vlastníckych práv v prípade možného prenosu do tretej krajiny alebo prípadného potrebného získania súhlasov. Vo všetkých ostatných ohľadoch sa uplatňujú ustanovenia aktuálne platného všeobecného vyhlásenia poskytovateľa o ochrane údajov, ktoré je uverejnené na jeho webovej stránke: www.oeservice.eu

12. Ostatné

Spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa riadia zákonmi Rakúskej republiky s vylúčením jej kolíznych noriem a ustanovení Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru. Na riešenie všetkých sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy je dohodnutá výlučná právomoc príslušných súdov v mieste podnikania poskytovateľa v Klagenfurte. Odchýlne dohody, doplnkové dohody, dodatky alebo dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu, aby boli právne účinné, rovnako ako akékoľvek vzájomne dohodnuté upustenie od tejto formálnej požiadavky. Pokiaľ sú ustanovenia zmluvy o spracovaní objednávky podľa bodu 11 medzi zákazníkom a poskytovateľom v rozpore s touto zmluvou, majú prednosť ustanovenia zmluvy o spracovaní objednávky. Ak by jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy boli alebo sa stali neplatnými alebo neúčinnými, platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tým nie je dotknutá. V prípade, že je ustanovenie právne neúčinné, považuje sa za nahradené ustanovením, ktorého obsah sa najviac približuje právne účinnému stavu.