Obchodní podmínky oe service GmbH

1. Preambule

Řada automobilových značek provozuje online portály, které kromě tzv. „digitálních uživatelských příruček“ poskytují i různé informace o výrobci. Tyto online portály a zejména jejich digitální uživatelské příručky jsou organizovány a poskytovány jako centrální databáze výrobcem vozidla. V digitální uživatelské příručce je možné přímo zadat veškeré údaje o údržbě a servisních činnostech na vozidle, uložit je a podle potřeby vyhledat odpovídající servisní informace. Zákazník provozuje jednu nebo více servisních a/nebo mechanických dílen pro vozidla. V rámci své činnosti vyžaduje přístup k online portálům různých výrobců vozidel, zejména k zápisu do jednotlivých digitálních servisních knížek, k jejich úpravě, odstranění nebo k vyhledání dalších informací o výrobci na online portálu. Z důvodu, že registrace, udržování vstupu a provádění zápisů je někdy nepřehledné, komplikované a časově náročné, hledá zákazník řešení, které by pro něho bylo jednodušší. Provozovatel nabízí efektivní služby zaměřené na digitalizaci procesů, získávání informací a zpracování dat v oblasti servisu a opravy automobilů. Provozovatel tak například vyvinul servis na principu „one-stop-shop“, který mechanickým dílnám usnadňuje zpracování servisních záznamů v digitálních servisních knížkách a zjišťování informací o výrobci. Provozovatel poskytuje uvedený servis pouze společnostem s platným živnostenským oprávněním.

2. Rozsah, komunikace a proces uzavření kupní smlouvy

Dále uvedená smlouva o poskytování servisních služeb s provozovatelem se vztahuje pouze na zákazníky, kteří jsou podle § 1 rakouského obchodního zákoníku (UGB) podnikatelé. Zákazník výslovně souhlasí s tím, že veškerá oznámení, potvrzení nebo prohlášení provozovatele – pokud není výslovně stanoveno jinak – mohou být zákazníkovi platně doručena také na zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu. Zaregistrováním zákaznického účtu zákazník souhlasí s uvedenými smluvními ustanoveními a prohlašuje, že je připraven využívat servisní služby provozovatele. Provozovatel nemusí přijmout registraci. Provozovatel nejprve potvrdí přijetí registrace e-mailem, ověří její obsah a teprve poté potvrdí, že smlouva byla uzavřena. Pokud provozovatel výslovně předem písemně nesouhlasí s platností odlišných ujednání, vedlejších ujednání, nákupních podmínek nebo obchodních podmínek zákazníků, je provozovatel nebude akceptovat jako součást smlouvy.

3. Předmět smlouvy

3.1 Již dostupné online portály

Zákazník objednává a pověřuje provozovatele, aby pro zákazníka na aktuálně dostupných internetových portálech různých automobilových výrobců obecně (a v případě potřeby podrobněji specifikovaných) prováděl následující servisní služby:
(a) Registrace zákazníka na dostupných portálech
(b) Průběžná administrace uživatelských účtů
(c) Zápisy do digitálních servisních knížek (po individuálním objednání)
(d) Vyhledávání informací (příručky k opravám, servisní dokumentace atd.) (po individuálním objednání)
(e) Další činnosti potřebné nebo obvykle související s výše uvedenými činnostmi
Seznam aktuálně dostupných online portálů najdete na webových stránkách provozovatele pod odkazem „Přehled výrobců“.

3.2 Nově přidané online portály

Provozovatel je povinen písemně (e-mailem) informovat zákazníka o tom, že se do rozsahu služeb přidal nový portál. Tyto údaje jsou nutné pro splnění smluvních nebo předsmluvních opatření v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Přidáním nového portálu od nového výrobce se předmět smlouvy odpovídajícím způsobem rozšíří a poskytovatel vytvoří zákazníkovi nový portálový přístup (bez jakýchkoli dodatečných nákladů), ledaže zákazník do čtrnácti dnů od obdržení písemné informace o této skutečnosti výslovně vznese námitku. Pokud si zákazník nepřeje dostávat (další) informace o nově přidávaných online portálech, může se odhlásit z jejich zasílání prostřednictvím následujících možností (i) odmítnout přímo při registraci účtu/uzavření smlouvy, nebo také oznámit své odmítnutí (ii) prostřednictvím linku v každé jednotlivé informaci do budoucna.

3.3 Potřebné změny nebo doplňování služby

Technické inovace internetu, právní předpisy nebo požadavky, ale také další vývoj vlastních výrobků a výrobků třetích stran opravňují provozovatele k tomu, aby v případě potřeby provedl nezbytné změny nebo doplnění jím poskytované služby. Platí bod 5. Pokud si zákazník přeje provést změny nebo doplnění služby, musí o tom informovat provozovatele. Provozovatel v přiměřené lhůtě oznámí, zda je změna nebo doplnění možné. Pokud ano, oznámí, za jakých změněných podmínek. Veškeré dodatky, změny, doplňky nebo dodatečné dohody jsou účinné pouze s výslovným písemným souhlasem provozovatele.

4. Předpoklad pro poskytnutí služby

Provozovatel musí provádět služby v souladu s povahou a rozsahem informací, které mu zákazník poskytl, a spoléhat se na jejich celistvost. Zákazník proto provozovately poskytuje závaznou záruku, že
(a) všechny informace byly provozovateli správně a řádně poskytnuty a jsou aktuální;
(b) může zákazník poskytnout provozovately právoplatné oprávnění k objednanému zpracování údajů (bod 11) a že zákazník zejména disponuje všemi potřebnými oprávněními, povoleními a souhlasy (např. od vlastníků vozidel nebo zaměstnanců) k provádění služeb (i ze strany provozovatele);
(c) neoprávněné osoby nemají přístup k údajům o účtu na portálu provozovatele, což je zajištěno pomocí vhodných technických a organizačních bezpečnostních opatření;
(d) žádné jiné fyzické/právnické osoby nebyly, nejsou nebo již nejsou najímány k provádění totožných činností (aby se předešlo nepřípustnému dvojitému zápisu);
(e) veškeré existující údaje o vstupu zákazníka do (jednotlivých) online portálů jsou vydány provozovately za účelem jednotné správy;
Provozovatel je při provádění služeb závislý na třetích stranách, zejména na (informacích od) zákazníka, ale také na různých dodavatelích vozidel. Provozovatel nenese odpovědnost za zpoždění nebo nedostatky v poskytování služby způsobené třetími stranami (např. chybějící nebo nesprávné informace, systémové chyby portálu online služeb atd.). Provozovatel zaručuje zákazníkovi, že v rámci své působnosti:
(f) Provede veškeré služby a související činnosti včas a pečlivě, na základě pokynů, informací a dokumentů poskytnutých zákazníkem (a neověřených ze strany provozovatele);
(g) neprodleně zajistí registraci zákazníka na online portálech podle bodu 3 a předá zákazníkovi veškeré prohlášení o ochraně osobních údajů, podmínky používání nebo jiné obecné informace online portálů, které jsou přístupné až poté;
(h) provádění jednotlivých vyhledávání informací z online portálů podle bodu 3 včas;
(i) že průběžně a včas zajistí nebo zpřístupní potřebné aktualizace a upgrady ve své působnosti (viz § 7 ve spojení s § 1 odst. 3 VGG).

5. Odměňování / úprava odměňování a smlouvy

Provozovatel má nárok na přiměřenou odměnu za poskytnutí svých služeb. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, náleží provozovately za poskytnutí příslušné služby odměna, která je aktuálně uvedena na internetových stránkách provozovatele (viz příloha č. 1 v aktuálním znění). Veškeré odměny je třeba chápat jako čisté odměny bez daně z přidané hodnoty a dalších případných poplatků, výdajů, nákladů, služeb nebo poplatků třetích stran. Provozovatel má právo upravit své služby, vytvořit nové modely produktů (např. paušály) a/nebo upravit ceny. Tyto změny je nutné zákazníkovi písemně oznámit předem. Tyto změny nastanou nejdříve, pokud zákazník do čtrnácti dnů od oznámení nevznese písemnou námitku. Pokud zákazník vznese námitky proti úpravám v řádné formě a lhůtě, je provozovatel oprávněn, ne však povinen, zdržet se dalšího poskytnutí služeb. Pokud se provozovatel rozhodne pro mimořádné ukončení smlouvy v souladu s bodem 9 (c), uplatní se bod 10.

6. Fakturace

Fakturace se bez výjimky provádí elektronickou formou a zasílá se na zákazníkem oznámenou e-mailovou adresu.

7. Platební podmínky / splatnost

Platbu je možné provést předem dobitím zákaznického účtu nebo přímo některou z platebních metod uvedených na webové stránce. Aktuální stav zákaznického účtu je možné kdykoli nahlédnout v zákaznickém profilu na www.oeservice.eu. Kreditní bilance na zákaznickém účtu je nepřevoditelná třetím stranám. Připsané částky na účtu zákazníka jsou po dobu platnosti smlouvy (o poskytování služeb) nevratné. Vzájemné započtení s protipohledávkami zákazníka není možné, pokud protipohledávka nebyla právně prokázána nebo uznána provozovatelem. Bod 10 se vztahuje k vrácení kreditu po ukončení smlouvy.

8. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

8.1 Žádná stálá použitelnost: Podle současného stavu vědy a techniky není možné vyloučit chyby ve výrobcích (zejména také v softwaru) za jakýchkoli provozních podmínek. To se týká také přerušení provozu z důvodu údržby, aktualizace softwaru nebo zabezpečení, technických problémů třetích stran, vyšší moci a okolností, které provozovatel nemůže ovlivnit. Provozovatel z tohoto důvodu neručí za nepřerušené nebo bezchybné používání výrobků nebo portálů. Dlouhodobá nedostupnost může být důvodem k výpovědi smlouvy podle ustanovení 9 b této smlouvy. Zákazník prohlašuje, že nebude uplatňovat žádné nároky na náhradu škody a/nebo záruční nároky za případné poruchy.

8.2 Vlastní odpovědnost zákazníka za obsah a předání: Zákazník na vlastní náklady, odpovědnost a riziko zajišťuje správnost předávaných údajů, platnost svého oprávnění k zadávání objednávek a funkci své vlastní infrastruktury (software a hardware atd.). Zákazník se při vytváření a zveřejňování obsahu na svém uživatelském účtu zavazuje dodržovat všechna příslušná zákonná ustanovení a technická/organizační ochranná opatření, a zejména přijmout vhodná opatření, která zabrání neoprávněným třetím osobám získat přístup k jeho uživatelskému účtu. Zde se odkazuje také na bod 11. Zákazník nese plnou odpovědnost za uložený obsah ve svém uživatelském účtu a za převedený obsah ze svého uživatelského účtu k provozovately. Provozovatel za to nenese žádnou odpovědnost. Jakékoli nároky zákazníka v tomto ohledu vůči poskytovateli jsou vyloučeny. Zákazník je povinen odškodnit provozovatele za případné nároky třetích stran vyplývající z nesprávných obsahových údajů (viz také bod 8.7).

8.3 Pravidla pro uplatnění práv z vadného plnění: Relevantní vada existuje pouze tehdy, pokud zákazník může prokázat, že dodavatel poskytl službu v souladu s bodem 3.1. (c) nebo (d) poskytoval služby ve zjevném rozporu s instrukcemi nebo informacemi zákazníka. Zákazník je povinen oznámit dodavateli vadu – v případě jiného zániku nároku – písemně a s uvedením důvodů do pěti pracovních dnů od poskytnutí služby. Dotyčné vady budou odstraněny podle uvážení provozovatele buď (bezplatně) opravou, nebo náhradní službou. Zlevnění je vyloučeno. Právo na odstoupení od smlouvy a právo na odvolání je vyloučeno.

8.4 Omezení ručení: Pokud to není v rozporu s obecně platnými právními předpisy, odpovídá provozovatel za náhradu škody způsobenou v souvislosti s touto smlouvou pouze tehdy, pokud byla tato škoda způsobena hrubou nedbalostí nebo úmyslně. Odpovědnost za hrubou nedbalost je v konkrétních případech stanovena do výše odpovídajícího poplatku za službu. Přiložená omezení odpovědnosti se však nevztahují na odškodnění za škodu na zdraví.

8.5 Vyloučení odpovědnosti: Odpovědnost provozovatele za mírnou nedbalost, jakož i za nepřímé nebo následné škody – jako je ztráta zisku, náklady spojené s přerušením provozu, ztráta dat, finanční ztráty nebo nároky třetích stran – je výslovně vyloučena v nejvyšším možném rozsahu, bez ohledu na to, zda je způsobena provozovatelem, jeho zaměstnanci a/nebo zprostředkovateli.

8.6 Odmítnutí odpovědnosti za vymazání účtu po období převzetí: viz bod 10.

8.7 Pro otázky odpovědnosti a náhrady škody v souvislosti s ochranou údajů platí příslušné předpisy smlouvy o zpracování zakázek.

8.8 Nároky na náhradu škody se promlčují v souladu se zákonnými ustanoveními, nejpozději však po uplynutí šesti měsíců od okamžiku, kdy se o škodě dozvěděla škodná strana. Poškozená strana musí dokázat hrubou nedbalost nebo úmysl.

9. Platnost smlouvy / vzdání se práva na odstoupení od smlouvy / výpovědní lhůta a datum výpovědi

Tahle smlouva začíná platit okamžikem jejího přijetí provozovatelem a uzavírá se na neurčitou dobu. Zákazník prohlašuje, že se po dobu dvou let od uzavření této smlouvy vzdává běžné výpovědi („závaznost“), která zohledňuje rozsáhlé administrativní úsilí provozovatele při prvním nastavení přístupů na portál. Po uplynutí závaznosti může zákazník smlouvu každoročně do 31. prosince vypovědět zasláním doporučeného dopisu provozovately s dodržením šestiměsíční výpovědní lhůty. Provozovatel má také právo vypovědět smlouvu (bez závazného účinku). Na vrácení úvěru po ukončení smlouvy se vztahuje bod 10. Smlouva může být kdykoliv jednostranně ukončena z vážného důvodu okamžitě a bez dodržení výpovědní lhůty („mimořádné ukončení smlouvy“). Důležitými důvody jsou zejména situace, kdy/pokud
(a) bylo zahájení insolvenční řízení na majetek provozovatele zamítnuto pro nedostatek majetku, který by pokryl náklady;
(b) jedna smluvní strana upozornila druhou smluvní stranu na porušení podstatného ustanovení této smlouvy a žádala ji ve lhůtě nejméně 14 dnů o odstranění tohoto porušení a druhá smluvní strana této žádosti ve stanovené lhůtě nevyhověla;
(c) zákazník vznese včas námitku proti úpravě poplatku podle bodu 5 a provozovatel prohlásí, že od dalšího poskytování služby odstoupí.

10. Účinky ukončení smlouvy

S oznámením o ukončení smlouvy zašle provozovatel zákazníkovi doporučeným dopisem oznámení o převzetí účtu, aby mohl zákazník do čtrnácti dnů aktivně převzít příslušné účty na portálech online výrobců („doba převzetí“). Z tohoto důvodu předá provozovatel zákazníkovi – po náležité identifikaci – také všechny potřebné dokumenty, informace a hesla. Po (nevyužitém) uplynutí lhůty pro převzetí je provozovatel oprávněn a povinen neodvolatelně smazat přístupy k účtu zákazníka nebo smazat hesla. Zákazník prohlašuje, že se vzdává možnosti uplatňovat vůči provozovately nároky vyplývající z tohoto vymazání/zničení (nebo v souvislosti s ním). V případě odstoupení od smlouvy v souladu s bodem 9 provozovatel vhodným způsobem do čtrnácti dnů od oznámení vrátí zákazníkovi veškerý kredit, který je ještě k dispozici.

11. Zachování důvěrnosti a ochrana osobních údajů / smlouva o zpracování objednávky

Smluvní strany se zavazují dodržovat veškerá platná ustanovení o ochraně údajů a důvěrnosti, a to jak pro sebe, tak i pro své zaměstnance. Smluvní strany se také zavazují zachovávat zejména mlčenlivost o všech informacích, které si v souvislosti se službou sdělí nebo se o nich dozvědí. To samozřejmě nezahrnuje použití a zpřístupnění informací, které jsou nezbytné pro samotný výkon služby. Uvedené povinnosti platí i po skončení tohoto smluvního vztahu. Provádění samotné služby, a tedy i zpracování údajů potřebných pro vlastní plnění smlouvy, provádí provozovatel výhradně jménem a na základě pokynů zákazníka jako odpovědná osoba podle zákona o ochraně osobních údajů. Pro upřesnění strany uzavřely smlouvu o zpracování objednávky v elektronické podobě, která doplňuje tuhle smlouvu o poskytování služeb (viz čl. 28 odst. 9 DSGVO). Zákazník především zaručuje, že bude respektovat a zohledňovat práva dotčených osob a že má právoplatné oprávnění zadávat provozovately objednávky. To zahrnuje zejména dodržování informačních a vysvětlovacích povinností zákazníka vůči jeho zákazníkům v dílnách, držitelům/vlastníkům vozidel nebo jeho zaměstnancům, zejména také s ohledem na předávání údajů a případný nedostatek vlastnických práv v případě možného předání do třetí země nebo případného získání nezbytných souhlasů. Jinak platí ustanovení aktuálně platného obecného prohlášení provozovatele o ochraně osobních údajů, které je zveřejněno na webové stránce provozovatele: www.oeservice.eu

12. Další

Vzniklé spory z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí právem Rakouské republiky s vyloučením kolizních norem a ustanovení úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní kupní smlouvě. Pro řešení všech sporů vyplývajících z této smlouvy je sjednána výlučná příslušnost soudů v místě podnikání provozovatele v Klagenfurtu. Odchylné dohody, vedlejší dohody, úpravy nebo doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formu, aby byly právně účinné, stejně jako jakékoli vzájemně dohodnuté zřeknutí se tohoto formálního požadavku. Pokud jsou pravidla smlouvy o zpracování objednávky podle bodu 11 mezi zákazníkem a provozovatelem v rozporu s touto smlouvou, mají přednost pravidla smlouvy o zpracování objednávky. Pokud by jednotlivé pravidla této smlouvy byly nebo se staly neplatnými/neúčinnými, platnost a účinnost ostatních pravidel tím není dotčena. Pro případ, že je ustanovení právně neúčinné, považuje se za nahrazené ustanovením, které se svým obsahem nejvíce blíží právně platnému stavu.